Parafia św. Mikołaja w Papowie Biskupim

Śp. Ks. Kan. Henryk Bagiński (1932-2002)

Ks. Kan. Henryk Bagiński (1932-2002)

Ks. Henryk Witold Bagiński urodził się 5 lutego 1932 roku w Zakrzewie, powiat działdowski. Jego rodzicami byli Kazimierz i Augustyna z domu Sterna. Sakrament chrztu otrzymał 27 marca. Sakrament bierzmowania udzielił mu, 18 listopada 1948 r. w Brodnicy, ks. bp Kazimierz Józef Kowalski. W 1951 r. ukończył liceum ogólnokształcące w Brodnicy. We wrześniu tegoż roku przekroczył próg seminarium duchownego diecezji chełmińskiej w Pelplinie.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Kazimierza Józefa Kowalskiego 28 kwietnia 1957 r. Pracował kolejno jako wikariusz w następujących parafiach: Rogóźno (od 15 maja 1957 r.); Nowa Cerkiew (od 15 sierpnia 1959 r.); Chełmża (od 1 lipca 1963 r.). Dnia 9 czerwca 1965 r. został mianowany administratorem, a następnie proboszczem parafii w Papowie Biskupim. Od 9 czerwca 1975 r. był wicedziekanem dekanatu chełmżyńskiego. Od 14 lipca 1986 r. pełnił funkcję kierownika Chełmżyńskiego Ośrodka Dokształcania Katechetycznego. Dnia 1 grudnia 1992 r. został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Chełmżyńskiej.

Tyle o życiu ks. Henryka mówią podstawowe fakty. Znacznie więcej pozostaje jednak w pamięci tych, pośród których posługiwał. Dotyczy to przede wszystkim parafian ze wspólnoty papowskiej, ale nie tylko, był przecież znany w całym dekanacie chełmżyńskim. W Chełmży i okolicach posiadał wielu przyjaciół i znajomych. Papowo Biskupie było jego pierwszym i ostatnim probostwem. Tu realizowało się jego dojrzałe kapłaństwo. Przez blisko 37 lat głosił Słowo Boże i przygotowywał do sakramentów w średniowiecznym kościele p.w. św. Mikołaja. W tej parafii inicjował także i przewodził licznym remontom i budowom. W sprawach wiary był człowiekiem bezkompromisowym, umiejącym jednak współpracować i nawiązywać kontakty z wieloma. Bez wchodzenia w układy i wiążące zależności umiał odnaleźć się w minionym systemie politycznym. Przez swoich parafian odbierany był jako osoba niezwykle skromna, serdeczna, otwarta na bliźnich. Prawdziwy duszpasterz. Nigdy nie szczędził dobrego słowa i swojego czasu osobom potrzebuj±cym, zawsze każdemu służąc ogromnym wsparciem duchowym.

epitafium nagrobne Ks. Kan. Henryka Bagińskiego

Henryk Bagiński pozostaje w pamięci mieszkańców jako wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży, który na lekcjach religii przekazywał zarówno treści zawarte w Piśmie Świętym, jak i wiele innych cennych wartości wskazując im właściwą drogę życia, kształtując ich charaktery. Kochał każdego człowieka, cenił indywidualne spotkania ze swoimi parafianami dzieląc ich radości, wspierając w trudnych chwilach. Jego marzeniem było zjednoczenie ludzi, bo jak sam podkreślał, spotkania w kościele powinny nas łączyć nie tylko z Bogiem, ale i z ludźmi. Zawsze kierował się słowami: "Oto idę pełnić Twoją wolę Panie". Wszystko, co robił, było ich wypełnianiem. Swoich parafian starał się nauczyć religijnego przeżywania niedzieli oraz by w całym życiu kierowali się wskazaniami Bożymi.

Nie sposób wymienić wszystkich jego dokonań na rzecz parafii. Do najważniejszych prac wykonanych za czasów proboszcza Henryka Bagińskiego należą: kapitalny remont całego kościoła, wcześniej odnowienie plebanii, ogrodzenie cmentarza i budowa kostnicy, położenie chodników wokół kościoła i na cmentarzu, budowa kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego w Bartlewie oraz Groty Matki Boskiej z Lourdes.

Papowską parafię prowadził przez trzydzieści sześć lat. Ostatnią mszę św. w swoim kościele odprawił 23 września 2001 roku. Ciężka choroba nie pozwoliła mu na dalsze przewodzenie wiernym z gminy Papowo Biskupie. Jednak w tym trudnym czasie zawsze myślał i gorąco w modlitwach polecał Bogu swoich parafian. Zmarł w czasie świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia 2002, w wieku 70 lat.

Rozynkowski Waldemar. 2003. Śp. ks. kan. Henryk Bagiński (1932-2002). "Pielgrzym", nr 3.

K.K. 2003. Ks. Henryk Bagiński - proboszcz parafii Papowo Biskupie. "Czas Chełmna" z 3 I 2003 r.

.: © 2002-2018 :.